Прозорість та відкритість діяльності закладу

 • Відповідно до статей 30, 68 Закону України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі-Закон), п.3 листа Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1/9 -554 "Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту", з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності навчальних закладів,

  На виконання вимог наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 08.11.2017 №559р "Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти",

  наказу територіального відділу освіти Шевченківського району від 15.11.2017 №406р "Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти",

  СДНЗ №39 оприлюднює наступні документи :

  Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

   

  Статут Спеціального закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 39 "Оберіг" Запорізької міської ради ознайомитись 

  Рішення ЗМР від 27.07.2022 № 32 "Про зміну найменувань закладів дошкільної освіти" ознайомитись 

  Наказ ЗМР ДОІН від 31.08.2022р. № 315р "Про затвердження статуту спеціального закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 39 "Оберіг" Запорізької міської ради (нова редакція) ознайомитись 

  Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ознайомитись

  Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" ознайомитись

  Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи ознайомитись

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ознайомитись 

  Свідоцтво про право власності ознайомитись

  Ліцензія на провадження освітньої діяльності: Атестація СДНЗ (наказ про результати державної атестації 2016 року) ознайомитись  

  Структура та органи упраління СДНЗ  ознайомитися

  Результати моніторингу якості освіти ознайомитись

   Прийом дітей у спеціальний дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року згідно: 

  електронної черги через систему ІСУО; СПИРАЮЧИСЬ НА ЧИННІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ:

  • Ст.53 Конституції України  – кожен має право на освіту;
  • Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004р. №5-рп/2004 – доступність освіти , як конституційна гарантія реалізації права на освіту , означає – держава має створити можливості для реалізації цього Закону
  • ст.34 Закону України «Про освіту» –  прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків;
  • ст. 36 Закону «Про дошкільну освіту» – батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад 
  • "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу (наказ МОН, МОЗ від 27.03.2006 року № 240/165). 
  • Наказ ДОІН ЗМР  № 57р від 19.03.2021р. "Про затвердження Положення про систему електронної реестрацii до закладів дошкільної освіти Запорiзькоi міської ради (нова редакція)" ознайомитись                    

  До дошкільного навчального закладу подаються слідуючі документи: 

  • -   заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • -   ксерокопія форми щеплення 063/0,завірена лікарем;
  • -   свідоцтва про народження дитини.

      Для прийому дітей до спеціального дошкільного навчального закладу (з порушеннями зору),  додатково подається:

     - висновок інклюзивно-ресурсного центру по Шевченківському районі міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради;

     - направлення місцевого органу управління освітою;

     - індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

  ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

  Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)

  Стаття 27.Учасники освітнього процесу

  Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

  діти дошкільного віку, вихованці;

  педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

  {Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

  помічники вихователів та няні;

  {Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

  медичні працівники;

  батьки або особи, які їх замінюють;

  батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

  асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

  {Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

  фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

  {Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017}

  Стаття 28.Права дитини у сфері дошкільної освіти

  1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України,Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
  2. Дитина має гарантоване державою право на:

  безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

  безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

  безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

  {Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

  здоровий спосіб життя;

  діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

  {Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом№ 2541-VIII від 06.09.2018}

  Здобувачі освіти в ЗДО, вихованці, повинні:

  -Приходити вчасно в дитячий садок.

  -Вітатися з усіма працівниками ЗДО.

  -У всьому слухатися вихователя.

  -Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

  -Берегти іграшки, майно та книги.

  -На прогулянці не бруднити одяг.

  -В групі голосно не кричати та не бігати.

  -Не ходити в  вологому одязі.

  -Не ображати дітей зі своєї групи.

  -Слідкувати за станом свого одягу.

  -Мати особисті носові хустинки.

  -Дотримуватися вимог безпеки.

  -Акуратно вішати одяг в свою шафу.

   Права та обов’язки батьків (здобувачів освіти):

  Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

  Батьки здобувачів освіти мають право:

  Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачіво світи;

  Звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

  обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

  брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

  завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надават изгоду на участь у них дитини;

  брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

  отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

  Батьки-здобувачів освіти зобов’язані:

  терміново інформувати заклад про пропуск дитиною через захворювання або за сімейними обставинами;

  виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власногоздоров’я, здоров’яоточуючих і довкілля;

  сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

  дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

  формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

  формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісністьУкраїни;

  виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

  дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

  Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїхобов’язків, захищає права сім’ї.

   

  19 січня 2019 року набув чинності Закон України від18.12.2019 року
  № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

  Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. 

  Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу 

  1. Директор закладу освіти має розглянути звернення. 
  2. Директор закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу. 
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то завідувач закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей. 
  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734 ) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122) 

  План заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Спеціальному закладі дошкільної освіти(ясла-садок) № 39 «Грибок» Запорізької міської ради Запорізької області на 2020 – 2021 навчальний рік

   

  Інформаційно-профілактичні заходи

  № з/п

   

  Назва заходу

  Термін виконання

  Відповідальний

  1

  Обговорення питання протидії булінгу на загальних батьківських зборах в яслах-садку

  травень

  Директор,

  вихователь-методист

  2

  Методичні рекомендації «Протидія булінгу в дитячому колективі»

  вересень

  Вихователь-методист

  3

  Контроль стану роботи щодо попередження випадків булінгу

  щоквартально, в разі необхідності

  Директор,

  вихователь-методист

  4

  Круглий стіл «Безпечний заклад дошкільної освіти»

  квітень

  Директор,

  вихователь-методист

  5

  Вивчення законодавчої бази, знайомство із досвідом протидії цькуванню

  березень

  Вихователь-методист

   

  Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

  № з/п

  Назва заходу

  Термін виконання

  Відповідальний

  1

  Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

  вихованців закладу.

  Упродовж року

  Педагогічні працівники

  2

  Створення психологічно безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході занять, режимних моментів.

  Упродовж року

  Педагогічні працівники

  3

  Перегляд відеоматеріалів відповідної спрямованості, вирішення проблемних ситуацій.

  Упродовж року

  Педагогічні працівники

  4

  Участь у Всеукраїнському тижні права «Стоп булінгу».

   

  Листопад

  Педагогічні працівники, вихованці закладу, батьки

  5

  Проведення Тижня дитячих мрій та добрих справ.

  Травень

  Педагогічні працівники, вихованці закладу, батьки

   

  Робота з батьками

  № з/п

  Назва заходу

  Термін виконання

  Відповідальний

  1

  Консультації «Протидія цькуванню в дитячому колективі»; «Булінг - від «А» до «Я»; «Стоп насильству в сім'ї»

   

  1 раз на квартал

  Педагогічні працівники

  2

  Тренінг «Безпечний Інтернет»

  Грудень

  Вихователь-методист

  3

  Розміщення відповідної інформації на сайті СЗДО

  Упродовж року

  Вихователь-методист

   

  Порядок подання та розгляду заяв
  про випадки булінгу (цькування) у СЗДО
  1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
  2. Заява подається директору закладу освіти відповідно до Закону
  України «Про звернення громадян».
  3. Здобувач освіти та батьки, які стали свідками булінгу у СЗДО, зобов'язані
  повідомити про це вихователя, або безпосередньо директора СЗДО.
  4. Педагог або інший працівник СЗДО, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти або батьків, які були свідками або учасниками булінгу, зобов'язані повідомити директора СЗДО про цей факт.
  5. Директор СЗДО має розглянути звернення.
  6. Директор СЗДО створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.
  7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв'язання конфлікту вирішується у межах СЗДО учасниками освітнього процесу.
  8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то завідувач СЗДО повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  9. Батьки здобувачів освіти можуть звернутися до соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення батьків, відповідна особа або орган інформує директора СЗДО у письмовій формі про випадок булінгу. Директор СЗДО повинен розглянути таке звернення та з'ясувати всі обставини булінгу.

   
  Створення умов для функціонування та розвитку закладу

  План роботи СЗДО № 39 (кадровий склад СЗДО, перелік освітніх компонентів, перелік освітніх програм, мова освітнього процесу, створені необхідні умови для освітньої та корекційної діяльності дітей з вадами зору, результати моніторингу якості освіти) ознайомитись

  Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних та медичних працівників СЗДО № 39 ознайомитися

  Освітня програма Спеціального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 39 "Оберіг" Запорізької міської ради  на 2022-2023 навчальний рік ознайомитись

  Положення Про внутрішню систему забезпечення якості освіти Спеціального закладу дошкільної освіти (ясла-садок)№ 39 «Грибок» Запорізької міської ради Запорізької області ознайомитись

  Перелік навчальних програм СЗДО № 39: 

  На реалізацію інваріантної частини Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції) програмове забезпечення освітнього процесу в СЗДО було таким:

  • Програма розвитку дитини дошкільного віку (науковий керівник Кононко О.Л.) «Я у Світі» (нова редакція),;
  • «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років» (Бутенко В.В., Вавіна Л.С., Гудим І.М.).

  Створені необхідні умови для лікувальної, освітньої та корекційної діяльності дітей з вадами зору: обладнений ортоптичний кабінет ознайомитися

  Створені кабінети вчителів-дефектологів. Медично-офтальмологічну роботу в СЗДО забезпечують лікар-офтальмолог та сестра медична лікувального кабінету.
  В СЗДО створені всі необхідні умови, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та сприяють якісному проведенню лікувально-оздоровчої роботи.

  Вакантні посади: cтаном на 01.05.2023 року вакансій не має.

  Додаткових освітніх послуг в СЗДО № 39 не має.

  Фактична кількість дітей становить 35 (за нормативом 40).

  Вільні місця станом на 01.05.2023 року: 3 р.ж. - 3; 4 р.ж. - 2, 5 р.ж. - 2, 6 р.ж. - 1.

  Мова навчання: українська.

   

   

  Матеріально-технічне забезпечення СЗДО

  Створення матеріально-технічної бази СЗДО, облаштування життєвого простору для його вихованців - одне з основних завдань адміністрації закладу щодо забезпечення повноцінного розвитку дітей. 

  Кожна група нашого закладу має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами.

  DSC04092 DSC04006 IMG_20170525_081248 IMG_20171004_112006 IMG_20171004_112203 

  В усіх групових кімнатах, кабінетах вчителів-дефектологів, музично-спортивній залі та інших приміщеннях СЗДО проведено ремонти з урахуванням сучасних вимог до інтер'єру дошкільних закладів.

  P1010023 SDC10219

   DSC02393 DSC02392

   DSC02395 DSC02394 P1010022 SDC10221 DSC04087 DSC04089 

  1 2 3

  Педагоги нашого СЗДО розглядають предметно-розвивальне середовище як найефективніший інструмент розвитку індивідуальності дитини з урахуванням її схильностей, інтересів і рівня активності. 

  Було проведено низку заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності педагогів зі створення сучасного розвивального середовища в СЗДО, зокрема створили творчу групу "пізнайко", метою якої і стало розроблення сучасного предметного розвивального середовища для дітей з вадами зору, а саме: створення центрів пізнавально-інтелектуального, фізкультурно-оздоровчого, ігрового, художньо-естетичного, мовленнєвого напрямків та центру самоорганізації, орієнтовне наповнення кожного розвивального центру для вікових груп СЗДО.

  Під час побудови розвивального середовища в кожній групі враховувались вимоги до його сучасної моделі:

  • дотримання зорового режиму;
  • проблемна насиченість;
  • готовність до змін;
  • діалогічний режим функціонування;
  • багатофункціональність;
  • пристосованість до спільної діяльності дитини й дорослого;
  • естетичність.        

  Групові кімнати оснащені відповідно віку дітей. Середовище кожної групи дає змогу дітям діяти та гратися невеликими підгрупами чи наодинці, спілкуватися з однолітками і педагогами, за бажанням усамітнюватися.

  Таке середовище викликає у дітей відчуття радості, формує позитивне ставлення до дошкільного закладу, збагачує новими враженнями, спонукає до активної пізнавальної діяльності, а головне - сприяє гармонійному, всебічному розвитку дітей.

  IMG_6109 IMG_0093 DSCN1855 IMG_0094 DSCN1842 IMG_0096 IMG_6113 SAM_3433 

  Результативність діяльності

   

  Звіт 85-К СДНЗ № 39 2017 рік ознайомитись 

  Звіт 85-К СДНЗ № 39 за 2018 рік ознайомитись 

  Звіт 85-К СДНЗ № 39 за 2019 рік ознайомитися 

  Звіт 85-К СЗДО № 39 за 2020 рік ознайомитись 

  Звіт 85-К СЗДО № 39 за 2021 рік ознайомитись 

  Звіт 85-К СЗДО № 39 за 2022 рік ознайомитись

   

  Звітування керівника СДНЗ № 39 за 2018-2019 н.р. ознайомитися

  Звітування керівника СДНЗ № 39 за 2019-2020 н.р. 15.06.2020 відео звіт переглянути

  Звітування керівника СДНЗ № 39 за 2020-2021 н.р. 28.05.2021 відео звіт переглянути 

  Звітування керівника СДНЗ № 39 за 2021-2022 н.р. ознайомитись 

  Звітування керівника СЗДО №39 ЗМР за 2022-2023 н.р. ознайомитись або переглянути на YouTube каналі переглянути

  Фінансування

   Відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" у територіальному відділі освіти Шевченківського району управління освіти і науки департаменту освіти і науки Запорізької міської ради діє Благодійний фонд сприяння діяльності навчальних закладів Шевченківського району м. Запоріжжя, створений з метою здійснення благодійної діяльності, спрямованої на:

  • матеріальну підтримку закладів освіти; 
  • вирішення питань щодо забезпечення навчально-господарських потреб закладів (придбання навчально-методичної літератури, технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, іншого обладнання, будівельних матеріалів; проведення профілактичних ремонтів будівель та комунікацій тощо);
  • заохочення та підтримку найбільш здібних учнів та якісно працюючих співробітників.

  Благодійний Фонд Сприяння Діяльності Навчальних Закладів Шевченківського району м. Запоріжжя функціонує з 11.03.1997 р. на підставі Статуту.

  Голова правління фонду – Несмашна Катерина Миколаївна (тел. 220-20-28)

  Бухгалтер фонду – Бублик Інна Григорівна (тел. 220-20-27)

  Юридична адреса: вул. Чарівна 145а, м. Запоріжжя, 69071    

  СДНЗ № 39 також є набувачем благодійної допомоги Благодійного Фонду Сприяння Діяльності Навчальних Закладів Шевченківського району м. Запоріжжя. 

  Інформація по благодійному фонду можна переглянути на сайті ТВО Шевченківського району,за цим посиланням: Благодійний фонд 

  Довідка СДНЗ № 39 за 2021рік ознайомитись

  Також за рахунок батьків було придбано:

  меблів у каштелянську для м’якого інвентарю, нові підгардиники та гардини на вікна, замінили старі крани мийки на нові, нові меблі (кухню, мийки, крани) в групу № 4, водонагрівач.

  Кошторис 2017 рік ознайомитись 

  Кошторис 2018 рік ознайомитись 

  Кошторис 2019 рік ознайомитись

  Кошторис 2020 рік ознайомитись 

  Кошторис 2021рік ознайомитись 

  Кошторис 2023рік ознайомитись

  Фінансовий звіт  ознайомитись 

  Звіт про надходження та використання загального фонду за 2020 рік ознайомитися

  План асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік ознайомитись 

  План асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік ознайомитись 

  Звіт про надходження та використання коштів  загального фонду за І квартал 2021р. ознайомитись

  Звіт про надходження та використання коштів  загального фонду за ІІ квартал 2021р. ознайомитись

  Фінансова звітність за ІІІ квартал 2021_СЗДО №39 ознайомитись 

  Фінансова звітність за ІV квартал 2021_СЗДО №39 ознайомитись 

  Фінансова звітність за ІІІ квартал 2022_СЗДО № 39 ознайомитись 

  Фінансова звітність за 2022 рік_СЗДО № 39 ознайомитись 

  Фінансова звітність за І квартал 2023 року_СЗДО № 39 ознайомитись

  У СДНЗ № 39 за рахунок бюджетних коштів було встановлено 19 металопластикових вікон.

  Інформація про кошти отриманих  з інших джерел:  

  Допомога депутата Тишечко В.В. - 10 тис. грн. (придбання плитки для туалету групи № 2) - вересень 2017р.

  Допомога депутата Лоцмана С.Л. - 60 тис. грн. (ремонт опалювальної системи групи № 2) - липень 2017р.

  Допомога депутата Знаменського С.А. - 76 тис. 900 грн. (вуличне ігрове обладнання) - грудень 2017р.

  знамеский 0-02-04-4d0b9e9d7bd58a36271716b40d6a79ba994c2ef1bb61c03d2930fe3cec13aa2a_full 0-02-04-1dbc8cc3e261f27c59fa9fd26ce1e30cd144aa317a6f4fb6861ce1d570e6991a_full  0-02-04-891e420d70da8dbdcbd8c1b3bf3940171afb49700fe986fe31d5be27806f9b09_full знаменский 

  Допомога депутата Прасол М.В. - 32 тис. грн.(ноутбук, пилососи, портативна акустика) - травень 2018р.

  Допомога депутата Лоцмана С.Л. - 60 тис. грн. (ремонт опалювальної системи групи № 4) - липень 2018р.

  Допомога депутата Знаменського С.А. - 35 тис. грн. (будівельні матеріали для туалету групи № 4) - липень 2019р.

  Допомога депутата Лоцмана С.Л. - 26 тис. грн. (заміна 6 вікон в групі № 4) - липень 2019р.

  Допомога депутата Лоцмана С.Л. - 70 тис. грн. (ігрова кімната групи №4) - серпень 2020р.

  Допомога депутата Знаменського С.А. - 41 тис. грн. (будівельні матеріали для пральні та туалетної кімнати групи №3) - серпень 2020р.

  Департамент освіти і науки Запорізької міської ради - 65 тис. грн. (ремонтні роботи в пральні - 35 тис.грн.; ремонтні роботи туалетної кімнати групи № 3 - 30 тис.грн.) - серпень 2020р.

  Допомога депутата Бурчака І.В. - відремонтована підмостка ясел групи № 1 "Горошинки"; зроблений новий навіс над індивідуальним входом групи № 4 "Сонечко" - листопад 2020р.

  Допомога депутата, генерального директора ТОВ "ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя" Бурчака І.В. - подарунок до Новорічних свят - ялинка - грудень 2020р.

  Допомога ОБС (орган батьківського самоврядування) СЗДО № 39 "Грибок" - придбано акустичну систему на суму 2100, 00 грн. для проведення свят та розваг в закладі з вихованцями - грудень 2020р.

  Допомога ОБС (орган батьківського самоврядування) СЗДО № 39 "Грибок" - придбано меблі (кухня групи № 4) доросла, шафа групи № 1. Оновлено посуд на харчоблок,  оновлено посуд (тарілки) в групи № 1, групи № 2.  Водонагрівачі 2-х шт. - січень  2021р.

  Допомога ОБС (орган батьківського самоврядування) СЗДО № 39 "Грибок" - ремонт пральної кімнати - березень 2021р.

  Допомога депутата, генерального директора ТОВ "ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя" Бурчака І.В. - подарунок пральної машини - травень 2021р.

  Допомога ОБС (орган батьківського самоврядування) СЗДО № 39 "Грибок" - заміна дверей групи № 4 - 2шт. - липень -серпень 2021р.

  Допомога депутата, генерального директора ТОВ "ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя" Бурчака І.В. - подарунок комп'ютерної техніки - листопад 2021р.

  Допомога ОБС (орган батьківського самоврядування) СЗДО № 39 "Грибок" - отримано міжкімнатні двері 3 шт. - листопад 2021р.